• Rapportering av ANTAkurs

  Det var 64 personer  som svarte på om de hadde vært til behandling tidligere. Noen krysset bare av, mens andre oppga hvor mange ganger. Totalt hadde disse 64 personene vært til avrusning 364 ganger, vært i døgnbehandling 100 ganger, noen i mange år , poliklinisk behandling 158 ganger, hvor noen oppga at de hadde vært der over 10 år, behandling i psykiatrien 60 ganger og domfelt 205 ganger. 7 av de som besvarte har annet misbruk enn rus og medikamenter .

   

   

  Dette er rapporten til evaluering  av ANTAkurset som er gjennomført i regi av stiftelsen Retretten i Oslo. Kursleder har vært Retrettens fagansvarlig.  Retretten avd. Oslo finansieres av Helsedirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Oslo kommune og Gjensidigestiftelsen.

   

  Fra januar 2018 til mai har det vært gjennomført 3 ANTAkurs à 1 uke og 2 ANTAkurs à 5uker hvor det til sammen har vært 77 deltagere. De fleste hadde fått vite om kurset via kjentfolk, Facebook, AA og NA, Kriminalomsorgens straffegjennomføringstiltak, fengsel, God Morgen Norge, Wayback og i Retretten.

   

  71 deltagere svarte delvis eller helt  på oppstartskjema som levers ut første dagen, 52 deltagere fullførte, 12 av de som falt fra var ikke varslet på forhånd, de 13 øvrige meldte i fra om at de ikke kunne fullføre og 44 svarte på evalueringsskjemaet.

   

  Vi hadde 7 deltagere som hadde misbruk av annet enn alkohol, narkotika eller medikamenter. Disse oppga at var mat, sex og kriminalitet som var deres hovedproblem.

   

  Det var 47 menn og 24 kvinner som besvarte oppstartskjema.  43 kom fra Oslo, 10 fra Akershus, 6 fra Østfold/ Buskerud, 9 fra Hedmark, 2 fra Troms og 1 fra Vestfold. Det var 6 personer  under 30 år, 14 under 40, 8 under 50 og 18 personer mellom 50 – 60 år. Det var 38 med en yrkesrettet utdanning, 33 hadde videregående og 52 hadde fullført grunnskolen. Det vil si at 19 personer droppet ut av grunnskolen.

   

  Så mange som 42 av deltagerne var enslige, 25 i forhold. Av disse hadde 43 barn og 17 av disse igjen hadde den daglige eller delt omsorg for barna. Noen hadde skrevet at barna var voksne. Av de 67 som svarte på disse spørsmålene hadde 35 av dem pårørende med rusproblemer.

   

  Hele 19 deltagere debuterte med rusmidler da de var mellom 6 og 12 år, 25 før fylte 15 og 17 mellom 16 og 31 år.  Av rusmidler benyttet  45  alkohol, 34 amfetamin, 23 kokain, 35 cannabisprodukter, 8  GHB, 1  Ectasy , 17 Heroin, 31 medikamenter og 40 som misbrukte andre stemnings og tilstandsforandrende midler og metoder. De fleste  blander ulike rusmidler. I tillegg  sliter flere av det som ligger under annet-boksen: mat, selvskading, jobb, trening, gambling, kriminalitet, når de ikke bruker rusmidler. I våre kurs har det vært 7 personer som kun har hatt mat, sex eller kriminalitet som sitt hovedproblem, de øvrige 33 som har besvart har rusmidler som sitt hovedproblem.

   

  Det var 64 personer  som svarte på om de hadde vært til behandling tidligere. Noen krysset bare av, mens andre oppga hvor mange ganger. Totalt hadde disse 64 personene vært til avrusning 364 ganger, vært i døgnbehandling 100 ganger, noen i mange år , poliklinisk behandling 158 ganger, hvor noen oppga at de hadde vært der over 10 år, behandling i psykiatrien 60 ganger og domfelt 205 ganger. 7 av de som besvarte har annet misbruk enn rus og medikamenter .

   

  Ingen oppga at de var bostedsløse, 36 leide bolig,  30 hadde egen, mens 3 oppga at de bodde på institusjon.  Noen hadde både en trygdeordning og lønnet arbeid, 13 oppga at de var i jobb, 34 hadde en støtteordning fra NAV, 10 var uføre, 8 hadde kun sosialstøtte og 4 var sykemeldt.

   

  I tillegg til forelesninger servers det lunsj hver dag, det tilbys også akupunktur og det arbeides med oppgaver knyttet til dagens tema. Alle var fornøyd med det de benyttet seg av.  Ingen ga utrykk for at de savnet noe og samtlige som svarte på evalueringen var veldig fornøyd og takknemlig for alt de hadde lært.

   

  Se bakgrunnsdokumentasjonen:ANTAkursevaluering 1 vinter vår 2018