• ANTAkurs ved Havang Brukerstyrt senter, Lillehammer

   Rapport ANTA-kurset 24.okt. – 27.okt. 2017

   

  Et ANTA-kortkurs 4 dager i uken og er totalt  20 timer. For å få kursbeviset kan man ikke ha fravær på mer 3 dager. På dette kurset  var 12 påmeldte, 7 startet opp, 7 svarte på oppstartspørsmålene, 6 fikk kursbevis og 6 skrev evaluering. Bortsett fra 2 som var i rusinstitusjon bodde alle hjemme og hadde søkt seg selv til kurset. Den ene i institusjon brøt etter første dag. Ingen hadde noen pålegg til å delta  eller fullføre kurset.

   

  Temaer som ble forelest om i dette kurset: 

  Avhengighet/ sykdomsbegrepet

  Abstinenser

  Utvikling i barndom og ungdomstid

  Skyld og skam

  Overgangsfaser/depresjon

  Krysstoleranse

  Sorgbearbeidelse

  Rutiner

  Handlingsplan

   

  Kompendiet:

  Veien fram går først tilbake, Rita Nilsen, Prego mobile  2017

   

  Kursleder:

  Rita Nilsen

   

  Kursansvarlig:

  Havang brukerstyrt senter Lillehammer, ved Hilde Nilseng

   

   

  Spørsmål som blir stilt første kursdag:

  Ikke alle har svart på alle spørsmålene.

   

  Kjønn:

  Det var 2 kvinner og 5 menn som startet.

   

  Alderen:

  Fra 33 til 54 år:

   

  Inntekt:

  Alle  en eller annen trygdeordning, alt fra, uføretrygd, AAP til  sosialstøtte.

   

  Kommune:

  Vi oppgir ikke kommune i denne rapporten, men offentlige kan ta kontakt å få det oppgitt.

   

  Bolig:

  4 oppgir at de har egen bolig, 3 leier,

   

  Utdanning:

  5 stykker har Videregående, 1 håndverker, en har ikke svart.

   

   

  Yrke:

  1 er servicemedarbeider, resten har ikke svart

   

  Sivilstatus:

  5 enslige, 1 er gift og 1 etterlatt

   

   

  Barn:

  3 hadde ingen barn, 1 hadde ett barn og 2 hadde 2 barn og 1 hadde 1 barn.

   

  Omsorg for barn:

  1 hadde omsorg for barn ( de fleste barna var store)

   

  Pårørende med rusproblem:

  4 av 7 skrev at de hadde pårørende med rusproblem

   

  Rusdebut:

  Fra 9 år til 16 år.

   

  Avrusning:

  Fra 0 – 200 ganger

   

  Poliklinikk:

  6 av 7 har vært i poliklinisk behandlingsopplegg, alt 1 gang til 40 ganger.

   

  Døgnbehandling:

  5 av 7  har vært en til flere ganger i døgnbehandling, inntil 20 ganger.

   

  Legemiddelassistert behandling (LAR):

  1 i LAR

   

  Kriminalomsorgen:

  3 av 7  oppgir at de har vært straffet

   

  Rusmidler de er avhengige av:

  Alkohol 4

  Amfetamin 2

  Kokain 1

  Cannabisproduker 2

  GHB 1

  Heroin 1

  Medikamenter 1

   

  Annen avhengighet:

  Kriminalitet 2

  Mat 2

  Sex 1

   

  EVALUERING

   

  1 Hvorfor ønsket du å delta på dette __4___dagers kurset?

   

    I liten eller ingen grad I noen grad I stor grad Usikker Ikke aktuelt/

  Behov

  Ønsket om hjelp til å komme ut av min avhengighet     6    
  Ønsket bedre forståelse om avhengighet     6    
  Ønsket hjelp å komme i lønnet arbeid   2 2   2
  Ønsket hjelp til å komme i gang med arbeidskvalifisering 1   3   2
  Ønsket hjelp til å klare meg bedre i dagliglivet     6    
  Ønsket hjelp til å skaffe meg bolig (leie eller eie) 2   1   3
  Ønsket hjelp til å få bedre sosiale relasjoner til familie eller nære kjente 1 2 3    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. I hvilken grad har ANTAkurset bidratt til forholdene nevnt nedenfor?
    I liten eller ingen grad I noen grad I stor grad Usikker Ikke aktuelt/

  behov

  Innsikt i avhengighet  

   

    6    
  Kunnskap om tilbakefallsignaler om misbruk     6    
  Kunnskap om abstinenser

   

    1 5    
  Kontroll over min avhengighet

   

    1 4 1  
  Å styrke meg psykisk  (P) / fysisk (F)   1 5    
  Å motivere meg til videre behandling av min avhengighet

   

      6    
  Å styrke min selvfølelse   1 5    
  Bedre sosiale relasjoner til familie 2   1 1 2
  Bedre sosiale relasjoner til venner 1 2 1 1 1
  Holde orden i egen bolig

   

  1 2 1 1 1
  Holde orden i personlig økonomi 1 2   1 2
  Holde avtaler

   

    1 2 1 2
  Komme i gang med jobb/utdanning 1     2 3
  Beholde jobb

   

  1 1     6
  Redusere sykelønn

   

  1     1 4
  Ha et bedre kosthold

   

    1 3 1 1
  Hjelp fra NAV – jobb el.

   

    2 3   1
  Jevnlige samtaler med ansatte i NAV 1   2 1 1
  Rehab-tilbud fra kommune eller stat 1 1 3 1  
  Oppfølging i egen bolig

   

  1   2 1 2
  Dagtilbud fra kommune, stat, private utenom Retretten 1 1 2 2  

   

   

   

  Din totalvurdering av ANTA-kurset:

  5 av 6 har svart på alle eller noen av spørsmålene. De som har svart var alle var veldig fornøyde med kurset. De ga uttrykk for at de forsto seg selv bedre og at de hadde mer forståelse av eget misbruk og tilbakefall. De som hadde tatt kurset flere ganger følte at de fikk en dypere forståelse for at man ikke kan stoppe opp i arbeidet med å holde seg rusfri. De hadde fått høre om kurset på Havang, gjennom Facebook og institusjon.

  Akupunktur:

  De som hadde tatt det, 1 av 6 hadde prøvd og den ble roligere, fikk bedre søvn

  Forelesning/tema:

  Alle synes det var godt lagt opp.

  Lunsj:

  Alle hadde spist og de var veldig fornøyd med maten. Noen kommenterte også at det var godt å ha et måltid sammen med noen.

  Oppgaver:

  De som gjorde oppgavene opplevde det som tøft, men svært nyttig. En ville jobbe med dem sammen med sin psykolog, en annen sin behandler. De opplevde at oppgavene hjalp dem til å forstå seg selv bedre, men de var krevende.

   

  Hva savnet du?

  De ønsket seg mer tid og flere kurs

   

  Hva kunne du tenke deg mer av?

  En svarte at den trengte ett kurs til  og mer tid ellers svarte ingen på dette.

   

   

  Spørsmål knyttet til denne rapporten kan stiles til Havang, Brukerstyrt senter i Lillehammer