• En bruksanvisning for livet

  “Deltakerne på ANTA-kurset sier nesten unisont at tilbudet fra Retretten representerer noe nytt og unikt og er i større grad enn andre tilbud et verktøy som de kan bruke i sin hverdag.” Hentet fra brukerundersøkelsen IRIS har gjennomført

   

  Mange mennesker med et langvarig rusmisbruk bak seg klarer ikke å nyttiggjøre seg den hjelpen som er tilgjengelig for dem. I mange tilfeller mangler de helt ord for hva de trenger hjelp til. I Retretten har vi et slagord som sier:  «Det handler ikke om å slutte å ruse seg, men å få en mulighet til å slippe».

  Kunnskap om årsakene og triggerne for eget misbruk står sentralt for å kunne starte endringsprosessen. Fellesnevneren for mange modeller som forsøker å forklare mekanismene bak endring av adferd, er nettopp egenforståelse.

   

  Lærings- og mestringskurset ANTA (Alkohol, Narkotika, Tabletter og

  andre Avhengigheter) er utviklet av undertegnede i samarbeid med Dr. Michael O. Smith ved Lincoln Medical and Mental Health Center, NY, USA, NADA. Kurset er forankret i WHO ICD-10 diagnose system og henter også perspektiver fra «recovery» tradisjonen og østlig medisin. Gjennom kurset forsøker vi å videreformidle tenkelige årsaker for det som har ledet til misbruket og siden avhengighet, og brukeren lærer å se sammenhengene mellom årsak og virking. Hovedfokuset i ANTA-kurset er at ethvert misbruk av stemnings- og tilstandsforandrende middel kun er et symptom på manglende mestring av vanskelige situasjoner. Personen finner hjelp i ulike psykoaktive stoff er eller adrenalinaktiviserende aktiviteter for å kunne fjerne seg eller mestre situasjonen mentalt og følelsesmessig. Mye av kursprogrammet bygger på psykodynamiske og kognitive teorier.

   

  Sentralt ved kurset er at det er tidligere brukere som er med i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen. Det kreves at kurslederne har faglig kompetanse og er totalavholdende. Styrken i dette ”likemanns-arbeidet” er at kursleder kan koble sin teoretiske kompetanse opp mot egne livserfaringer, og gi konkrete eksempler fra eget liv. Dette inngir tillit og gjør det mulig for deltagere å åpne opp for de problemene de har, og motta veiledning.

   

  ANTA-kurset tar opp sentrale temaer vedrørende avhengighet slik at deltakerne blir forberedt på hva som venter dem og hvordan de kan møte og løse hverdagsutfordringer på nye måter. Det skaper en arena der deltakerne får anledning til å utvikle forståelse for sin egen endringsprosess og bli bevisstgjort sine personlige utfordringer. I kurset lærer man på dynamikken i avhengigheten og hvorfor det er viktig å ha fokus på totalavhold. Siden går vi igjennom de ulike utviklingsstadiene i avhengigheten og hva som er de vanligste abstinenssymptomene, hvor lenge de kan vare og hvorfor de må være på vakt om de inntar medisiner med ruspotensiale for å dempe abstinensubehaget. Deltakerne får også kunnskap om de ulike fasene med abstinenser, overgangsfaser og traumereaksjoner.

   

  Veldig ofte vet ikke den som har vært utsatt for krenkelser og overgrep at det er opplevelser som må bearbeides slik at opplevelsene ikke skal gi grunnlag for re-traumatisering. Det er ikke uvanlig at personer med rusmiddelavhengighet kan ha traumer og at de samtidig lever liv hvor de re-traumatiseres. I mange tilfeller utløses et tilbakefall via traumereaksjoner; derfor er det viktig at man får lære mer om dette. ( Les boken: Retretten, rusomsorgs i praksis )

  Nye kurs