• Mål, strategi og retningslinjer

  Stiftelsen Retretten ble grunnlagt i 2002 i Oslo. Vi er en brukerstyrt stiftelse som holder åpent et rusfritt senter for tidligere rusmisbrukere og pårørende. Vårt formål er hjelp til videre hjelp. Det vil si at vi har forsøkt, fra første dag, å sette oss inn i alle tiltak som kan være til nytte for våre brukere i deres gjenreisning etter år i og med rusmisbruk. Dette vil vi også fortsette med, og vi ser på dette som vår jobb nummer én.

  Vedtektene:

  § 1  Stiftelsen er opprettet av Rita Nilsen ved gavebrev av 30 november 2001. Stiftelsens grunnkapital er på 100.000 overført ved stifterens gavebrev av 30.nov.2002. Stiftelsen er selvstendig under egen bestyrelse. Dets formue og inntekt kan ikke for noen del tilfalle oppretteren eller hefte for hennes forpliktelser.

  §2 Stiftelsens navn skal være: Stiftelsen Retretten. Stiftelsen sete skal være Oslo

  §3 Stiftelsen skal ha til formål å gi hjelp til videre hjelp, for den rusavhengige, alkoholiker og narkomane, og deres pårørende. Stiftelsen virksomhet skal under ingen omstendigheter avlaste det offentlige for oppgaver som påhviler dette å utføre eller bekoste.

  §4 Stiftelsen skal forvalte et styre på fra og med tre til og med ni personer. Det første styre utpekes av stifteren. Styremedlemmer velger selv nye medlemmer ved vanlig flertall. Styre er beslutningsdyktig når mist 3 medlemmer er til stede. Styret velger selv sin leder. Stiftelsens regnskap skal revideres av statsautorisert/registrert revisor som oppnevnes av styret.

  §5  Styret er berettiget til etter eget skjønn å treffe de økonomiske disposisjoner vedr. forvaltningen av stiftelsens midler og avkastning av disse som styret mener best tjener stiftelsens formål. Grunnkapitalen kan ikke angripes. Styret er ved anbringelse av stiftelsens midler ubundet av de regler som gjelder for anbringelse av kapital tilhørende milde stiftelser

   

  Stiftelsen Retretten ble grunnlagt i 2002 i Oslo. Vi er en brukerstyrt stiftelse som
  holder åpent et rusfritt senter for personer som sliter med avhengighet, samt pårørende og straffedømte.

   

  Formål

  Vårt formål er hjelp til videre hjelp. Det vil si at vi har forsøkt, fra første dag, å sette oss inn i alle
  tiltak som kan være til nytte og hjelp for våre brukere på bakgrunn av den enkeltes behov.

  Fra 2004 utvidet vi vår målgruppe til også å gjelde straffedømte som er under
  soning, i løslatelsesfasen og etter løslatelse.

   

  Brukerne
  De fleste vi arbeider for, er mennesker som har et ønske om å bli helt fri fra
  rusmiddelmisbruk, og som ønsker å bli en del av storsamfunnet og få et funksjonelt
  liv. De fleste besøkende hos oss som har rusmisbrukerbakgrunn, er mennesker som
  har forsøkt det meste innen behandling, men som ikke har klart å nå sine mål.
  Pårørende som kommer, er mennesker som sliter med både fysiske og psykiske
  plager som følge av det å leve med en rusmiddelmisbruker.

  Gjennom de årene vi har holdt på, har vi registrert de ulike behov en rusmisbruker
  kan ha, og det er én ting vi har møtt på hos de fleste: De er ute av stand til å
  nyttiggjøre seg den hjelpen som finnes og trenger derfor hjelp for å klare dette. I de
  fleste tilfeller handler det om at de av ulike grunner ikke har tillit til hjelpeapparatet, at
  de selv ikke er helt ærlige når det gjelder inntak av rusmidler, eller at de har store
  problemer med relasjoner generelt. For å bidra i denne prosessen har vi derfor tilbud om kurs og fagtimer, samt oppfølgingssamtaler
  for dem som har slitt eller sliter med rusmisbruk. Gjennom kurset blir deltakerne kjent med
  dynamikken i avhengigheten og sine egne tanke- og handlingsmønstre, som ofte kan
  føre til vanskeligheter for dem.

   

   

  1. Verdigrunnlag

  Mål
  Hjelp til videre hjelp for mennesker som har vært fanget i avhengighet og
  kriminalitet, slik at de kan komme seg ut av det som bidrar til et destruktivt levesett, samt
  hjelp til pårørende.

   

  Oppgave
  Hjelpe våre brukere, tidligere rusmiddelmisbrukere, straffedømte og pårørende til å
  finne fram til og nyttiggjøre seg den hjelpen som finnes for dem i det offentlige og hos
  andre organisasjoner.

   

  Om Retretten
  Vi er en livssyns og politisk nøytral stiftelse med hensyn til livssyn og politikk. Vi er faglig tilknyttet et
  internasjonalt nettverk som benytter ett WHO anerkjent program. Vårt arbeid har en faglig forankring i Verdens
  helseorganisasjons WHO ICD-10 og Den amerikanske psykiatriske forenings DSM Vs
  forståelse av avhengighet, og vi benytter i vårt daglige arbeid et akupunktur program som er
  utviklet for rusavhengige og psykisk syke.

  Retretten har et åpent rusfritt værested på dagtid for vår brukergruppe.
  Alle som er i direkte kontakt med brukerne skal ha egen erfaring fra våre
  målgrupper og skal i tillegg ha vært kurset i rusproblematikken. Disse
  kravene gjelder ikke for styrets medlemmer. Tidligere rusmiddelmisbrukere bør ha
  minimum to års rusfrihet før de går inn i oppgaver som medfører noe ansvar hos oss
  eller på vegne av oss. Får vi kjennskap til at medarbeidere eller påtroppende
  medarbeidere har tilleggsdiagnoser eller andre ting som kan ramme våre brukere
  negativt, vurderer styret hva personen eventuelt kan få delta i av arbeidsoppgaver.

  Alle Retrettens oppgaver skal lede til vårt formål – hjelp til videre hjelp.

   

  Veiledning: Våre medarbeidere skal ha minimumskunnskap om andre hjelpetiltak som finnes for vår brukergruppe og veilede og vise brukere dit
  hvor de kan få best hjelp for sine utfordringer og problemer.

  Akupunktur, vitaminer og mineraler:

  WHO anbefaler bla. bruk av
  akupunktur i behandling av bl.a. rusmiddelavhengige. Den WHO anerkjente metoden som vi benytter, reduserer først og fremst stresshormonet
  kortisol, som igjen bidrar til å redusere depresjon og angst. Videre har
  akupunkturprogrammet en smertelindrende effekt. Det er ikke ukjent at
  mennesker som lever under mer eller mindre konstant emosjonelt stress, har
  vanskeligheter med å nyttiggjøre seg næringsstoffer, og de får derfor vitaminer og
  mineraler som primært bidrar til å styrke nervene og immunforsvaret.

   

  Kompetanseheving:

  Våre lkurs er for dem som har
  avhengighet av alkohol, narkotika, tabletter eller annet (Mestringskurs), og skal
  bidra til at de får økt kunnskap om avhengighetssyndromet (WHO ICD-10) og
  om atferd og reaksjonsforstyrrelser som følge av egen eller andres
  rusmisbruk. Kursets formål er at de selv kan ta ansvar for sin egen sykdom og
  gjennom dette forebygge tilbakefall til rusmisbruk eller annen destruktiv atferd.
  Videre at de skal kunne klare å komme med en ”bestilling” til sin behandler
  eller lege

  .

  Tilgjengelig:

  Vi skal være tilgjengelige også utenom værestedets åpningstid.
  Vår samtaletelefon 919 22 909 er åpen fra kl. 0800 – 2200 alle dager hele året. Personer som
  trenger forsterket støtte inntil annen hjelp er etablert, kan avtale slik at vi kan
  holde telefonen åpen også gjennom natten.

   

  Oppsøkende:

  Vi skal jobbe med informasjon til institusjoner og fengsler slik at
  personer som skal ut i egen bolig eller få forsterket botilbud skal vite at vi er
  der for å støtte dem, og de skal vite hva vi kan støtte med. Vi er også
  oppsøkende hos dem vi anser som naturlige samarbeidspartnere for å lære
  mer om deres tilbud.

   

  Offentlige og andre bruker- og frivillige organisasjoner:

  Disse kan også benytte oss som et verktøy i sitt arbeid på Retrettens premisser. Det vil si at de ikke kan pålegge oss å endre eller skape tiltak vi ikke allerede har.

   

  Menneskesyn

  Vi arbeider i den tro at mennesker kun kan nyttiggjøre seg den hjelp de selv ber om,
  og vi vil forsøke å bidra til at de finner den. Vi tror ikke at man kan skille mellom
  psyke og kropp, og jobber derfor ut fra en helhetsteori. Derfor bidrar vi med å styrke
  hele mennesket slik at det kan bli i stand til å ta i mot hjelp som kan styrke det på alle
  mulige måter senere. Vi jobber for at de skal bli selvstendige og føle seg likeverdige
  med alle i samfunnet.

   

  Målgruppe for våre tjenester
  Alkohol- og rusmiddelavhengige, straffedømte og pårørende som har behov for veiledning. Vi hjelper dem til å finne tilbud hos andre frivillige, brukerorganisasjoner og offentlige tjenesteytere måtte
  ha som ikke koster penger utover egenandel.

   

  Rammer og kvalitet

  Lov om alternativ behandling av sykdom mv.: lov 2003-06-27 nr. 64.

  Alle som arbeider tett på brukere, må skrive under på Retrettens etiske regler overfor
  brukere og stiftelsen. I tillegg skal alt vi gjør være forankret i stiftelsens vedtekter (se lengre ned på siden).

  Definisjoner av sentrale begreper og metodikk

  Rusmiddelavhengige: Alle som har slitt eller sliter med avhengighet eller
  midler med ruspotensial, men som har kommet ut av selve misbruket eller er
  på vei ut av det.

  Straffedømte: De som enten sitter i lukket eller åpent fengsel eller
  gjennomfører samfunnsstraff eller elektronisk soning og de som gjennomfører
  et program i Narkotikaprogrammet med domstolskontroll (ND).

  Pårørende: En pårørende trenger ikke nødvendigvis å være i familie med den
  rusmiddelavhengige eller straffedømte, men de må ha en nær relasjon til
  vedkommende.

   

  Besøkende:

  Er en som benytter seg av vårt værested.

   

  Kursdeltager:

  Er en som deltar på en av kursene våre

   

  Bruker:

  Et fellesbegrep i skriftlig form, som for eksempel i dette dokumentet.
  Begrepet blir brukt om  personer som er bruker av våre tjenester: via brev, e-post eller
  telefon og for våre besøkende.

   

  Medarbeider:

  Er enten ansatt eller frivillig. De som har ansvar for oppgaver
  hos oss eller på vegne av oss, bør ha minimum to års rusfrihet dersom de er
  tidligere rusmiddelmisbrukere og alle burde ha gjennomgått kurs i NADA-protokollen.
  Styret kan vurdere hver enkelt medarbeider hvis daglig leder er i
  tvil. Alle som arbeider i direkte kontakt med brukere, må skrive under på de etiske
  regler overfor brukere og stiftelsen.

   

  Metodikk:

  Vi benytter oss Who anerkjent øreakupunktur. Dette er faglig forankret i Verdens helseorganisasjon (WHO ICD-10)
  og Den amerikanske psykiatriske organisasjons (DSM V) forståelse av
  avhengighetssyndromet og adferd og reaksjonsforstyrrelser. kursene
  bygger på teoriene for kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk forståelse. Vi
  har ikke befatning med andre metoder som kan ligge under begrepet
  alternativ medisin, enn akupunktur. Vi driver heller ikke med behandling eller
  terapi, men med kompetansehevende kurs, veiledning og akupunktur.

   

  ORGANISERING
  Alle i Retretten er underordnet virksomhetens driftsstyre. Overordnede saker
  behandles i styret. Myndighet til å ta avgjørelser på større økonomiske disponeringer
  ligger hos Retrettens styre.
   

  Styret skal primært ha kontakt med regnskapsfører, revisor og daglig leder
  og passe på at vi innfrir det våre bidragsytere forventer av oss.
   

   Daglig leder er den som skal kontaktes når det oppstår uklarheter og
  problemer på væresteder og ute hvor vi arbeider. Klarer ikke daglig leder å
  løse problemet, kontakter han eller hun styrets leder.
   

  – Fagansvarlig

  har ansvar for alt det faglige som utøves i stiftelsen, og han
  eller hun skal også se til at medarbeidere får kompetanseheving i løpet av
  året. Fagansvarlig skal også hjelpe til med alt av programvirksomhet i og
  utenfor fengsel og institusjoner.

   

  -Avdelingsleder har ansvar for alt innen sin avdeling og skal forholde seg
  til styrets beslutninger.

  Vaktansvarlig er en lønnet person som skal sørge for at alt er i orden på
  værestedet, og at besøkende får den hjelpen de søker så sant det er mulig.

   

  – Frivillige arbeider primært i fengsel eller på værestedet ved å gi akupunktur,
  videreformidler kontakt til kontoret og hjelper til med informasjonsarbeid ute
  i feltet. De skal ikke under noen omstendighet påta seg arbeidsoppgaver
  som en lønnet person skal utføre. En lønnet person kan ikke benytte seg
  av frivillige til å utføre det arbeid som ligger under deres ansvar.
   

  Retrettens venner er en sammenslutning av mennesker som støtter
  Retrettens arbeid og som jobber helt selvstendig uten noen påvirkning av
  Retrettens ledelse.

   

  LEDELSE
  Ledelsen i Retretten består av daglig leder, fagansvarlig og vaktansvarlige. Innenfor
  de rammer som er gitt av styret kan ledelsens oppgaver være slik:

  Styring: Ledelsen skal sørge for at virksomheten ledes og kvalitetssikres på
  best mulig måte etter styrets bestemmelser.
  Strategi: Ledelsen skal sørge for at Retrettens oppgaver ivaretas slik at hele
  virksomheten har felles strategi på alle viktige og prinsipielle områder.
  Ledelsen skal arbeide for at virksomhetens verdier og mål ivaretas.

  Synergi og samordning:
  Ledelsen skal arbeide for å ta ut alle synergieffekter
  som bidrar til å skape bedre kvalitet og lønnsomhet i samsvar med Retrettens
  formål.

  Samarbeid: Ledelsen skal etterstrebe samarbeid mellom Retretten,
  kommuner, helseforetak og andre frivillige og brukerorganisasjoner som er
  naturlige for oss i vårt arbeid og for vår målgruppe.

  Støtte: Ledelsen skal bidra med kompetanseheving og kvalitetssikring av
  erfaringene i alle avdelingene.

  Dokumentasjon: Ledelsen skal dokumentere sin virksomhet inn til styret.

  Utvikling: Ledelsen styrker våre tre områder og skal være en aktiv
  bidragsyter til det offentlige med de erfaringer vi gjør i vårt arbeid. Vi kan ikke
  uttale oss som en ruspolitisk organisasjon.

  Aktivitet

  Retretten har tre faste tiltak: veiledning, kompetanseheving og akupunktur, foruten
  det å ha et åpent rusfritt værested på dagtid. Vi skal ikke igangsette noe i vår
  virksomhet utover dette, men veilede våre besøkende og kursdeltagere dit hvor annen
  hjelp finnes.

   

  Vi arbeider med en veldig sårbar gruppe og vil ikke komme opp i
  situasjoner hvor vi av ulike grunner ikke kan fullføre de hjelpetiltak vi
  igangsetter. Derfor har vi som hovedformål å gi hjelp til videre hjelp.

   

  Veiledning: Alle som jobber i direkte tilknytning til våre brukere skal sette seg
  inn i hvor relevant hjelpen er for den gruppen vi arbeider med.

  Kompetanseheving: Det er en  grunn
  til at vi velger å drive med kursvirksomhet for dem som sliter med avhengighetsproblemer. Mange mennesker med et langvarig rusmisbruk bak seg av ulike grunner ikke klarer å nyttiggjøre seg den hjelpen som er tilgjengelig for dem. I mange tilfeller mangler de helt ord for hva de trenger hjelp til. Gjennom kursene opparbeider kursleder seg en tillit som også gjør det mulig for deltagere å åpne opp for de problemer de har, og man kan da veilede dem derfra.

   

  Akupunktur: Det WHO anerkjente akupunkturprogrammet

  er utviklet for rus- og psykisk syke, og det har vært i bruk i siden 1974  her i Vesten. Større studier har vist at dette programmet fungerer mot depresjon, angst og generell uro. Det er også veldig effektivt mot russug og abstinensplager.

   

  Kompetanseheving av våre medarbeidere
  Vi bestreber oss på å gi alle våre medarbeidere en kompetanseheving som kan benyttes i møte med vår målgruppe. Så sant våre ressurser strekker til, lar vi dem delta på seminarer, konferanser og kurs. Vi skal også forsøke å ha en workshop hvor alle våre medarbeidere forteller hva de har vært med på slik at alle kan dra nytte av det.
  Økonomi
  I hovedsak driftes vi av kommunale og statlige tilskudd, samt legater og fond.
  Vi får også noen små gaver fra enkeltpersoner,  og vi er tilknyttet Norsk Tippings
  Grasrotandel.

  Vårt regnskap er ført av Epsilon Regnskapskontor og Leo Revisjon.

   

  Satsningsområder

  Hjelp til videre hjelp
  Vi skal styrke det vi har: værestedet, veiledningen, kompetanseheving og
  akupunkturen. Gjennom de erfaringer vi har gjort oss i de åtte år Retretten har vært i
  virksomhet, ser vi at dette arbeidet virker både rusforebyggende for barn i
  risikogruppen, helsemessig forebyggende og ikke minst skadereduserende. Derfor vil
  vi jobbe oss bedre inn hos helseforetakene, kriminalomsorgen og NAV.

   

  Mål og strategi

  Vi skal kunne drive som vi gjør i dag ved at vår målgruppe kan komme til oss gratis, uten timeavtale og journalføringer. Vi skal videre veilede dem til andre tiltak i hjelpeapparat og organisasjoner som ikke koster våre brukere penger. Vi skal gjøre hva vi kan for at ingen skal føle seg ekskludert pga dårlig økonomi.

   

  Våre besøkende, kursdeltagere og brukere
  • Vi skal hjelpe dem som trenger støtte på veien mot selvhjelp.
  • Vi skal bidra minst mulig i praktisk gjennomføring av hjelpetiltak.
  • Vi skal alltid kunne være tilgjengelig for den som trenger et øre som lytter, en
  hånd å holde i, en som ikke krever noe tilbake.
  • Vi skal bidra så de kan styrke kropp og psyke.
  • Vi skal jobbe aktivt med å finne gode tilbud som de kan bruke i sin gjenreising
  etter år med misbruk.
  • Vi skal jobbe motiverende og bringe håpet tilbake til dem som sliter.

  Våre medarbeidere
  Ledere, ansatte og frivillige
  • Vi skal sammen skape et godt arbeidsmiljø.
  • Ledelsen skal legge ting til rette så man får mulighet til kompetanseheving.
  • Styret skal etter beste evne sikre arbeidsplassene.
  • Fagansvarlig skal bidra med veiledning i arbeidet.
  • Vi skal sammen jobbe med å få til en bedre informasjonsflyt.

  Vi vil rekruttere og beholde kompetente medarbeidere
  • Ved å profilere egen organisasjon
  • Ved å ha fokus på opplæring og kompetanseheving
  • Ved å ha en åpen kommunikasjon og arenaer for involvering
  • Ved å være en attraktiv plass å arbeide
  • Øke fokuset på frivillighet

  Vår organisasjon

  • Vi vil ha god kvalitet på arbeidet vårt ved å legge til rette for læring og styrke alle våre medarbeidere
  • Ved å ha funksjonelle strukturer for medvirkning og innflytelse
  • Ved å optimalisere fellesfunksjoner og andre samordninger
  • Vi vil ha en rasjonell økonomi
  • Ved å jobbe aktivt for å komme inn i mer forutsigbare ordninger
  • Vi vil jobbe for å holde håpet oppe hos dem som har miste det
  • Vi vil fortsette med å kreve at de som jobber i direkte kontakt med vår målgruppe selv skal ha vært i en slik livssituasjon, men ha fått den på avstand
  • Ved at vi er synlige for dem som trenger vår hjelp
  • Ved at våre brukere opplever tilhørighet i Retretten
  • Ved å delta på samlinger og møter i regi av Retretten

   

  Personaletikk i Retretten/Etikk mot brukerne:
  • Personalet har taushetsplikt i all framtid om brukerne i Retretten
  • Personalet skal i alle situasjoner sette brukerens tilfriskning i første rekke
  • Personalet skal ikke innlede kjærlighetsforhold til brukeren før den har minimum 2 år i
  tilfriskning
  • Personalet skal ikke ha noen økonomiske transaksjoner med brukeren ( låne ut penger)
  • Personalet skal ikke utøve noen form for trusler, fysiske eller psykiske. Heller ikke
  ha noen form for seksuelle tilnærminger, verbalt eller fysisk.
  • Personalet må ikke ta imot dyre gaver fra brukerne
  • Personalet får ikke binde brukeren følelsesmessig til seg, fysisk, psykisk, ut i fra egne
  behov. Personalet skal alltid behandle brukeren som et selvstendig og likeverdig individ
  • Personalet skal være høflig mot alle brukerne
  • Personalet får ikke påvirke brukerne i noen retning, politiske, religiøse, ideologiske
  • Personale får ikke oppmuntre eller påvirke brukerne til å avslutte noe personlige forhold
  som f.eks, skillsmisse, bryte med familiemedlemmer osv,osv,
  • Personalet får ikke ta bilder eller gjøre opptak i Retrettens lokaler når brukerne er
  til stede uten tillatelse av brukerne
  Etikk mot foretaket og medarbeidere:
  1. Totalavhold fra alle stemningsforandrende midler, inkl. antidepressive midler for
  rusavhengige personer. Ikke-rusavhengige skal ha et sunt forhold til alkohol,
  psykofarmaka og andre stemningsforandrende midler. Fortelle medarbeidere der hvor en
  medisinering blir aktuell.
  2. Personale med andre typer avhengigheter, som for eksempel spilling, mat, arbeid, sex
  m.m, skal aktivt arbeide med sin tilfriskning i forhold til dette. Alle i personalet som har en
  avhengighet bør gå i terapi eller selvhjelpsgruppe og lignende for å jobbe med sin
  tilfriskning.
  3. De rusavhengige i personale som setter akupunktur bør ha minimum 2 år rusfrihet – de med øvrige
  avhengigheter skal ha vært avholdende 1 år.
  4. Ved tilbakefall hos den rusavhengige i personalet som setter akupunktur, avslutter
  arbeidet i Retretten umiddelbart og det gis da en rehabiliteringsplan til den som ønsker
  det. Det vil da gå inntil 2 år igjen før de kan gjenoppta sine tidligere arbeidsoppgaver i Retretten. Øvrige blir
  avstengt fra å arbeide fra 6 – 12 mnd.
  5. Vold, trusler, seksuelle tilnærminger/antastinger, diskriminerende holdninger eller oppførsel
  må ikke forekomme mot medarbeidere verken på jobb eller privat.
  6. Alltid korrekt språkbruk, anstendige klær og hygiene på jobb. Utfordrende klær på jobb
  aksepteres ikke.
  7. Samtaler som kan støtte alt utførte, føre/lede til nye kriminelle handlinger, er ikke lov.
  8. Intrigeskapende oppførsel, baktaling, uærlighet og klikkdanning må ikke forkomme blant
  medarbeidere.
  9. Personalet oppfordres til ikke å innlede parforhold med en medarbeider. Skulle dette skje
  bes den ene om å slutte eller at de kommer på ulike partier.
  10. Personalet skal ikke misbruke Retrettens ressurser for egen vinning, eks, misbruke firmaets
  telefon, internett, stempler, frimerker/porto.
  11. Det forventes at personalet er 100 % ærlige mot Retrettens regler og at avvik fra disse
  meldes ifra til styret.
  12. Det er ikke lov å kapre klienter/pasienter til egen klinikk i Retretten av de som er
  selvstendige innenfor ulike terapiformer. Reglene ovenfor er for å beskytte
  medarbeidere, foretaket og brukerne for uforsvarlig behandling. Ved avvik fra dette
  kalles personalgruppen sammen og minst 1 fra styret for å diskutere konsekvensene for
  avviket.


  Jeg er innforstått med de etiske reglene og villig til å følge dem

  Dato_____________ Navn___________________________________