Stiftelsen Retretten er en ideell, politisk og livssynsnøytral stiftelse etablert i 2002. Retrettens virksomhet finansieres gjennom økonomisk støtte fra det
offentlige og frie midler mottatt fra private.

Retrettens formål er å hjelpe folk tilbake til et liv fritt for rus og avhengigheter, blant annet gjennom samtaler, samtalegrupper og veiledning. Retretten tilbyr også kompetanseheving gjennom lærings- og mestringskurs om relasjonskompetanse, hverdagskompetanse, avhengighet, atferd og atferdsforstyrrelser. Vi har også skrivekurs/bokmyldring, og er åpne for nye og spennende aktiviteter. Alle tilbud er gratis.

Det er også et mål å sette brukerne i kontakt med instanser der de best kan få hjelp med sine problemer, som blant annet det offentlige hjelpeapparatet. «Hjelp til videre hjelp» er en ledesnor i stiftelsens arbeid. Retretten vektlegger også å være en ressurs for pårørende.

Retrettens hovedsete ligger i Oslo sentrum og her drives også et rusfritt ressurs- og dagsenter for personer som sliter på grunn av eget eller andres misbruk knyttet til alkohol, legemidler, narkotika og andre avhengigheter. Retretten tilbyr også NADA-akupunktur. Målet med dette er blant annet å lindre fysiske og psykiske abstinenssymptomer.

Alle som arbeider i direkte kontakt med brukere i Retretten har selv brukererfaring, men har vært rusfrie og/eller fri for avhengigheter i minimum to år. De fleste har noe fagkunnskap innenfor rus, psykiske problemer og pårørendeproblematikk. Likepersonsarbeid er en av bærebjelkene i virksomheten. Stiftelsen har et styre bestående av medlemmer med hhv. medisinfaglig, administrativ, økonomisk og kommunikasjonsfaglig kompetanse. Stiftelsen har en heltidsansatt daglig leder.

Du er alltid velkommen!