• Rapport ANTA-kurset 4.sept. – 5.okt. 2017

  Kursledere: Rita Nilsen og Annelen Breivik

   

  Et 5 ukers ANTA-kurs er 5 uker à 4 dager i uken og er totalt 100 timer. For å få kursbeviset kan man ikke ha fravær på mer enn 4 dager. På dette kurset var 27 påmeldte, 22 startet opp, hvorav 20 svarte på oppstartspørsmålene og 8 fikk kursbevis og 10 skrev evaluering siste kursdag. Bortsett fra 5 som var under alternativ straffegjennomføring, hadde ingen andre noen pålegg til å delta eller fullføre kurset.

   

  Temaene som ble gjennomgått:

  Avhengighet/ sykdomsbegrepet,

  Abstinenser,

  Overgangsfaser/depresjon,

  Utvikling av tankemønster,

  Utvikling i ten-årene,

  Skyld og skam,

  Privatliv og hemmeligheter,

  Angst /sinne,

  Følelser,

  Følelser og kroppslig smerter,

  Sorg og bearbeidelse,

  Stemningsforandrende midler/metoder

  Krysstoleranse,

  Tilbakefall og vedlikehold

  Tanker mot familie og nærstående,

  Ansvar og medansvar,

  Rutiner,

  Hva vil jeg med mitt liv

   

  Inviterte:

  Gatejuristen og Din utvikling ble invitert til kurset for å hjelpe flere av våre deltagere.

   

  Oppsummering av antall gjennomførte:

  To deltagere meldte i fra at de ikke kunne følge mer enn 3 uker, En ventet på innleggelse til rusinstitusjon og fulgte derfor kun med i ca 2 uker, en hadde en ulykke og ble innlagt for operasjon,  en  ventet på sysselsetting innen Narkotikaprogrammet med domstolskontroll (ND) og deltok derfor kun 1 uke. En var på besøk i Oslo, men måtte reise til sin hjemkommune da det gjensto 1 uke av kurset.  En måtte reise til fødelandet i 2 uker, men fulgte de 2 første og siste uken, en hadde et tilbakefall og ble borte 1 uke, men kom tilbake. Av de 22 deltagere var det kun 4 som falt av kurset uten å gi melding.

   

  Spørsmål som blir stilt første kursdag:

  Ikke alle har svart på alle spørsmålene.

   

  Kjønn:

  Det var 8 kvinner og 12 menn som startet.

   

  Alderen:

  Fra 26 til 55 år: 2 i 20-årene, 4 i 30-årene, 6 i 40-årene og 3 i 50 årene

   

  Inntekt:

  19 hadde en eller annen trygdeordning, alt fra etterlattepensjon, uføretrygd, AAP til sosialstøtte, 1 var sykemeldt.

   

  Kommune:

  Det var 15 fra Oslo kommune, 3 fra Akershus, ( Fet, Nes, Nesodden) 1 Tromsø og 1 Buskerud.

   

  Bolig:

  4 oppgir at de har egen bolig, 4 leier, 4 i kommunal bolig, 2 bor hjemme hos foreldre, 4 er uten fast bolig.

   

  Utdanning:

  2 stykker har gått på universitet, 3 oppgir høyskole, 8 har Videregående, 1 helsefag, 2 håndverker, 6 grunnskolen som høyeste utdanning

   

   

  Yrke :

  3 jobber innen håndverk, 1 innen service, 1 innen helse og 1 er leder

   

  Sivilstatus:

  10 er enslige, 3 skilt, 3 samboere, 2 er gift

   

   

  Barn:

  7 hadde ingen barn, 4 hadde ett barn og 5 hadde 2 barn.

   

  Omsorg for barn:

  4 hadde omsorg for barn ( de fleste barna var store)

   

  Pårørende med rusproblem:

  10 av 20 skrev at de hadde pårørende med rusproblem

   

  Rusdebut:

  3 stykker debuterte da de var 9 år, 2 da de var 12 år, 7 da de var 13 år, 4 som 14år, 1 da de var 15, 16, 17 0g 18 år

   

   

  Avrusning:

  17 oppgir at de har vært i avrusning, men ikke hvor mange ganger. 1 oppgir at den har vært inn mer enn 10 ganger, en annen oppgir over 20 ganger og en oppgir 60 ganger.

   

  Poliklinikk:

  15 av deltagerne har vært i poliklinisk behandling

   

  Døgnbehandling:

  17 har vært en til flere ganger i døgnbehandling. En oppgir at den har vært i flere år

   

  Legemiddelassistert behandling (LAR):

  4 stykker er i LAR

   

  Kriminalomsorgen:

  8 oppgir at de har hatt straffegjennomføring hos Kriminalomsorgens friomsorgskontor, 12 har sittet i fengsel, 4 har gjennomført et ND-program (Narkotikaprogrammet med domstolskontroll)

   

  Rusmidler de er avhengige av:

  Alkohol 10

  Amfetamin 10,

  Kokain 6

  Cannabisproduker 10

  GHB 2

  Heroin 11

  Medikamenter 12

   

  Annen avhengighet:

  Kriminalitet 7

  Gambling 2

  Mat 2

  Ekstremsport 1

  Vold 1

  Sex 1

   

  Evaluering

  1 Hvorfor ønsket du å delta på dette __5___ukers kurset?

   

  I liten eller ingen grad I noen grad I stor grad Usikker Ikke aktuelt/

  Behov

  Ønsket om hjelp til å komme ut av min avhengighet 2 8
  Ønsket bedre forståelse om avhengighet 2 8
  Ønsket hjelp å komme i lønnet arbeid 5 5
  Ønsket hjelp til å komme i gang med arbeidskvalifisering 4 3 1 1 1
  Ønsket hjelp til å klare meg bedre i dagliglivet 3 7
  Ønsket hjelp til å skaffe meg bolig (leie eller eie) 5 1 1 3
  Ønsket hjelp til å få bedre sosiale relasjoner til familie eller nære kjente 2 4 4

   

  1. I hvilken grad har ANTAkurset bidratt til forholdene nevnt nedenfor?
    I liten eller ingen grad I noen grad I stor grad Usikker Ikke aktuelt/

  Behov

  Innsikt i avhengighet  

   

  10
  Kunnskap om tilbakefallsignaler om misbruk 10
  Kunnskap om abstinenser

   

  2 8
  Kontroll over min avhengighet

   

  2 6 2
  Å styrke meg psykisk   (P) / fysisk (F)

   

   

  10
  Å motivere meg til videre behandling av min avhengighet

   

  1 9
  Å styrke min selvfølelse

   

   

  1 9
  Bedre sosiale relasjoner til familie 8 1 1
  Bedre sosiale relasjoner til venner 7 3
  Holde orden i egen bolig

   

  2 4 3 1
  Holde orden i personlig økonomi 2 5 1 1 1
  Holde avtaler

   

  2 3 3 2
  Komme i gang med jobb/utdanning 1 3 3 3
  Beholde jobb

   

  2 1 1 6
  Redusere sykelønn

   

  3 2 1 4
  Ha et bedre kosthold

   

  2 4 1 3
  Hjelp fra NAV – jobb el.

   

  3 1 1 5
  Jevnlige samtaler med ansatte i NAV 3 3 4
  Rehab-tilbud fra kommune eller stat 3 2 1 4
  Oppfølging i egen bolig

   

  4 1 5
  Dagtilbud fra kommune, stat, private utenom Retretten 3 2 1 9

  Din totalvurdering av ANTA-kurset:

  Alle var veldig fornøyde med kurset. De ga uttrykk for at de forsto seg selv bedre og at de hadde mer forståelse av eget misbruk og tilbakefall. De som hadde tatt kurset flere ganger følte at de fikk en dypere forståelse for at man ikke kan stoppe opp i arbeidet med å holde seg rusfri.

  Akupunktur:

  De som hadde tatt det, 6 av 10 opplevede at de ble roligere, fikk bedre søvn og at de var bedre fokusert.

  Forelesning/tema:

  Alle synes det var godt lagt opp.

  Lunsj:

  Alle hadde spist og de var veldig fornøyd med maten. Noen kommenterte også at det var godt å ha et måltid sammen med noen.

  Oppgaver:

  De som gjorde oppgavene opplevde det som tøft, men svært nyttig. En ville jobbe med dem sammen med sin psykolog. En annen ville begynne på neste kurs og jobbe med dem da. Akkurat nå var det vanskelig pga mange andre uløste oppgaver i livet

   

  Hva savnet du?

  En savnet flere kortkurs, men ellers hadde ingen noen ønsker.

   

  Hva kunne du tenke deg mer av?

  En svarte at den trengte ett kurs til ellers svarte ingen på dette.