• Rapport fra ANTA-kurset 30.okt. – 30 Nov. 2017

  Se også film fra kursbevisutdeling: trykk her

   

  30.okt – 30.nov

  Kursledere: Rita Nilsen, supplert av Annelen Breivik og Mona Svartås

   

  Et 5 ukers ANTA-kurs er 5 uker à 4 dager i uken og er totalt 100 timer. For å få kursbeviset kan man ikke ha fravær på mer enn 4 dager. På dette kurset var 15 påmeldte, 29 startet opp, hvorav 25 svarte på oppstartspørsmålene og 12 fikk kursbevis og 15 skrev evaluering siste kursdag. Det var ingen som hadde pålegg fra verken kriminalomsorgen eller annet til å delta eller fullføre kurset.

   

  Kurskompendiet:

  Boken; Veien fram går først tilbake, forlag, Rita Nilsen, forlag: Prego mobile

   

  Temaene som ble gjennomgått:

  Avhengighet/ sykdomsbegrepet,

  Abstinenser,

  Overgangsfaser/depresjon,

  Utvikling av tankemønster,

  Utvikling i ten-årene,

  Skyld og skam,

  Privatliv og hemmeligheter,

  Angst /sinne,

  Følelser,

  Følelser og kroppslig smerter,

  Sorg og bearbeidelse,

  Stemningsforandrende midler/metoder

  Krysstoleranse,

  Tilbakefall og vedlikehold

  Tanker mot familie og nærstående,

  Ansvar og medansvar,

  Rutiner,

  Hva vil jeg med mitt liv

   

  Inviterte:

  Gatejuristen og JURK ( juridisk rådgivning for kvinner)  ble invitert til kurset for å hjelpe flere av våre deltagere. JURK måtte melde avbud.

   

  Oppsummering av antall gjennomførte:

  Av tjueni var det fire av deltagere meldte i fra at de ville følge kurset fram til jobbstart og 2 i påvente av innleggelse, en måtte reise bort før slutt. Tolv personer fikk kursbevis og 3 har hatt for mye fravær, men fullførte. Kun 7 personer falt fra uten å gi melding om årsak.

   

  Spørsmål som blir stilt første kursdag: Bakgrunnsopplysninger (anonymt)

  Av 29 deltagere var det 25 som svarte, men Ikke på alle spørsmålene.

   

  Kjønn:

  Det var 13 kvinner og 12 menn som startet.

   

  Alderen:

  Fra 29 til 56 år: 1, 29-år, 8 i 30-årene, 7 i 40-årene og 5 i 50 årene

   

  Inntekt:

  Kun 3 var i lønnet arbeid, 7 på uføretrygd, 9 på AAP, 4 på sosialstøtte, 1 var sykemeldt, en oppga null i inntekt.

   

  Kommune:

  Det var 15 fra Oslo kommune, 3 fra Akershus, (Gjerdrum Nes, Nesodden), 2 Asker og Bærum, 1 Kongsvinger, 2 Drammen, 1 Sarpsborg

   

  Bolig:

  9 oppgir at de har egen bolig, 12 leier, 1 bor hjemme hos foreldre, 2 er uten fast bolig.

   

  Utdanning:

  1 har gått på universitet, 5 oppgir høyskole, 4 har Videregående, 2 helsefag, 3 håndverker, 7 grunnskolen som høyeste utdanning

   

  Yrke :

  3 har jobbet innen håndverk, 1 innen service, 3 innen helse

   

  Sivilstatus:

  12 er enslige, 5 samboere, 3 er gift, 4 kjæreste, 1 skilt, 1, separert,

   

  Barn:

  17 hadde barn, alt fra 1-4

  2 hadde omsorg for barn (de fleste barna var store)

   

  Pårørende med rusproblem:

  14 av 25 skrev at de hadde pårørende med rusproblem

   

  Rusdebut:

  2 stykker debuterte da de var 5 år, 1 som 7-åring, 2 da de var 10 år, 2 de var 12 år, 6 da de var 13 år, 4 som 14år,3 da de var 15, 1 som 16-åring.

   

  Avrusning:

  Av disse 13 har de oppgitt at de har vært til avgiftning opptil flere ganger. 1 oppgir at den har vært inn mer enn 15 ganger alene.

  Poliklinikk:

  13 ganger i poliklinisk behandling en eller flere ganger.

   

  Døgnbehandling:

  18 har vært en til flere ganger i døgnbehandling. Noen oppgir at de har vært i flere år

   

  Legemiddelassistert behandling (LAR):

  1 deltager er i LAR

  Kriminalomsorgen:

  12 oppgir at de har hatt straffegjennomføring hos Kriminalomsorgens friomsorgskontor, sittet i fengsel, og/ eller har hatt alternativ straffegjennomføring alt fra 1 gang til 9 genager

   

  Rusmidler de er avhengige av:

  Alkohol 16

  Amfetamin 18,

  Kokain 6

  Cannabisproduker 11

  Heroin 4

  Medikamenter 11

   

  Annen avhengighet:

  Kriminalitet 6

  Gambling 5

  Mat 4

  Sukker 1

  Trening 2

  Ekstremsport 2

  Vold 2

   

  1 Hvorfor ønsket du å delta på dette __5___ukers kurset?

   

  I liten eller ingen grad I noen grad I stor grad Usikker Ikke aktuelt/

  Behov

  Ønsket om hjelp til å komme ut av min avhengighet 4 10
  Ønsket bedre forståelse om avhengighet 1 14
  Ønsket hjelp å komme i lønnet arbeid 4 2 2 2 5
  Ønsket hjelp til å komme i gang med arbeidskvalifisering 4 2 2 2 5
  Ønsket hjelp til å klare meg bedre i dagliglivet 13 2
  Ønsket hjelp til å skaffe meg bolig (leie eller eie) 5 1 9
  Ønsket hjelp til å få bedre sosiale relasjoner til familie eller nære kjente 4 8 3 

  1. I hvilken grad har ANTAkurset bidratt til forholdene nevnt nedenfor?
    I liten eller ingen grad I noen grad I stor grad Usikker Ikke aktuelt/

  Behov

  Innsikt i avhengighet  

   

  15
  Kunnskap om tilbakefallsignaler om misbruk 2 13
  Kunnskap om abstinenser

   

  1 1 13
  Kontroll over min avhengighet

   

  3 9 1 1
  Å styrke meg psykisk  (P) / fysisk (F) 5 10
  Å motivere meg til videre behandling av min avhengighet

   

  1 2 12
  Å styrke min selvfølelse 1 4 10
  Bedre sosiale relasjoner til familie 7 7 1
  Bedre sosiale relasjoner til venner 1 9 3 2
  Holde orden i egen bolig

   

  4 7 1 1 1
  Holde orden i personlig økonomi 4 3 4 4
  Holde avtaler

   

  2 4 4 5
  Komme i gang med jobb/utdanning 4 2 1 9
  Beholde jobb

   

  1 1 6
  Redusere sykelønn

   

  6 1 1 1 7
  Ha et bedre kosthold

   

  8 3 2 2
  Hjelp fra NAV – jobb el.

   

  11 4
  Jevnlige samtaler med ansatte i NAV 5 4 1 4
  Rehab-tilbud fra kommune eller stat 5 2 1 7
  Oppfølging i egen bolig

   

  6 1 1 7
  Dagtilbud fra kommune, stat, private utenom Retretten 4 2 2 7

   

   

  Din totalvurdering av ANTA-kurset:

  De som har svart var alle var veldig fornøyde med kurset. De ga uttrykk for at de forsto seg selv bedre og at de hadde mer forståelse av eget misbruk og tilbakefall. De som hadde tatt kurset flere ganger følte at de fikk en dypere forståelse for at man ikke kan stoppe opp i arbeidet med å holde seg rusfri. De hadde fått høre om kurset i Retretten, av venner, i AA/NA og Facebook. En hadde fått tips av Kriminalomsorgens friomsorgskontor for noen år siden

  Akupunktur:

  De som tok den ble roligere, fikk bedre søvn

  Forelesning/tema:

  Alle synes det var godt lagt opp.

  Lunsj:

  Alle hadde spist og de var veldig fornøyd med maten. Noen kommenterte også at det var godt å ha et måltid sammen med noen.

  Oppgaver:

  De som gjorde oppgavene opplevde det som tøft, men svært nyttig.

   

  Hva savnet du?

  Noen ønsket at det skulle være mer enn 5 uker.

   

  Hva kunne du tenke deg mer av?

  En ville ha det som ble skrevet på tavla skulle vært gitt ut i papirversjon