• Viktig element i forebyggende arbeid

  “Skal vi invitere mennesker ut av rusen må vi invitere dem inn i relasjoner som holder.”

  Anne Kristine Bergem: lege, spesialist i voksenpsykiatri, gruppeterapeut og har en mastergrad i kommunikasjon og ledelse. Er opptatt av livet, av barn og unges oppveksvilkår og av psykisk helse og hvordan vi snakker med hverandre. Hun skriver forordet i boken: Retretten, rusomsorg i praksis

   

  Dessverre er det ikke slik som det gamle ordtaket sier, at “av skade blir man klok.” Min påstand er at

  “av skade blir man skadet.” Barn tar skade av å bli utsatt for alle typer omsorgssvikt. Spesielt skadelig

  er det når barn utsettes for overgrep fra dem som skulle vært nære omsorgspersoner. Barn som vokser

  opp med foreldre som av ulike grunner ikke evner å se barnet og barnets behov eller gi tilstrekkelig

  bekreftelse og omsorg, starter livet med et dårligere utgangspunkt enn andre.

   

  Det er noen foreldre som på grunn av eget rusmisbruk, og psykiske eller fysiske helseplager ikke har

  kapasitet til å ivareta et barns behov. Uforutsigbarhet og ustabilitet gjør at barnet bruker alle sine

  krefter på å overvåke stemninger hjemme – det vi kan kalle å “monitorere.” Den energien barna skulle

  brukt på lek, vekst og utvikling blir i stedet brukt på monitorering av de voksne hjemme. Mange

  barn av foreldre som fungerer dårlig påtar seg også store omsorgsoppgaver for de voksne, noe som

  kan være med på å frarøve barna barndommen. Økt risiko for å utvikle avhengighet kan arves, det

  samme kan personlighetsmessig og psykologisk sårbarhet for utvikling av både psykiske helseplager og

  avhengighetsproblemer. Det er mange og sammensatte årsaker til at et menneske begynner å ruse seg.

  Det er sjelden et frivillig og gjennomtenkt valg i ordenes rette forstand.

   

  For mange fortoner det å ruse seg som den mest nærliggende måten å håndtere virkeligheten på. Rusmidler tilbyr lindring av smerte, bedøvelse. Når livet er vondt og vanskelig, og man fra barndommen er dårlig utstyrt med redskaper til å mestre vanskeligheter, og man ikke har et nettverk eller foreldre som

  er tilstede og støtter kan rusen oppleves som det eneste tilfluktsstedet. “Det handler ikke om å slutte å ruse seg, men om å få en mulighet til å slippe” er Retrettens motto. Sammen med Søren Kierkegaards

  ord om det “Å hjelpe en annen” vet vi i store trekk hva som skal til for å tilby dem som ønsker det en

  vei ut av rusen.

   

  Skal vi invitere mennesker ut av rusen må vi invitere dem inn i relasjoner som holder. Mennesker med

  ruserfaring og bakgrunn fra dårlige oppvekstvilkår trenger ikke nye relasjonsbrudd. Dessverre er mye

  av hjelpeapparatet utformet på en måte som gjør at tilbudene som gis er begrenset i tid, med begrenset

  åpningstid og med stadige skifter av kontaktpersoner. Mange hjelpetilbud krever planlegging, timebestilling og utfylling av en rekke skjemaer. I Retretten kan man komme når man vil. Uten timebestilling. Når man trenger det. Det er en god start. Når man erfarer at det finnes andre måter å håndtere vanskeligheter på, og når det finnes mennesker som kan hjelpe og støtte – først da er det å slutte med rus et alternativ.

   

  Mennesker med rusrelaterte lidelser og avhengighetsproblematikk har i alt for mange år blitt møtt med

  moralistiske holdninger, som om det å bli rusavhengig er en “moralsk svikt.” Slike holdninger gjør det

  ikke lettere å be om hjelp. Terskelen for å ta imot hjelp blir derimot lavere når man møtes med ekte

  respekt og ekte forståelse. Mennesker med egenerfaring har en unik kompetanse når det gjelder å vite

  hva som er god hjelp, og hvordan hjelp kan gis på en måte som gjør det mulig å ta imot hjelpen.

   

  “Empowerment” er et flott, engelsk ord det er vanskelig å oversette til norsk. Men det er det god hjelp

  handler om. Det er det veien ut av rusen handler om. Å finne egen styrke til mestring – gjennom gode

  relasjoner til hjelpere som vet hva det handler om. Dette er essensen i god rusomsorg. Og det er dette

  denne boken forsøker formidle.

   

   

  Neste ANTA-kurs: kortkurs 9-13. april. Fult basiskurs på 5 uker: 16.april – til 16. mai